Szukaj
Filters
Zamknij

Regulamin promocji "Laptop za 1 zł"

Regulamin promocji „Laptop za 1 zł” dla placówek oświatowych

 

§ 1. Informacje ogólne

 

1. Organizatorem Promocji “Laptop za 1 zł” jest Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Ernsta Petersona 4A(85-862), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000161511, z kapitałem zakładowym 1.073.600 zł, opłaconym w całości, NIP 5541728307, Regon 091406197.

2. Czas trwania Promocji jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Promocja jest przeznaczona dla placówek oświatowych wyszczególnionych w § 2 pkt. d).

 

§ 2. Definicje

 

a) Organizator - Sims Recycling Solutions Sp. z o.o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

b) Promocja “ Laptop za 1 zł” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

c) Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.

d) Uczestnik -    szkoły wpisane na listę placówek oświatowych. Należy pamiętać, że w rozumieniu ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szkołą jest:

·    szkoła podstawowa, w tym: specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowa i mistrzostwa sportowego,

·    gimnazjum, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

·   szkoła  ponadgimnazjalna, w tym: specjalna, integracyjna, dwujęzyczna, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowa, mistrzostwa sportowego, rolnicza, leśna, morska, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

·    szkoła artystyczna;

 

e) Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z promocji w ramach Promocji “Laptop za 1zł” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.

f) Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego - czas liczony od chwili złożenia zamówienia konta, w którym Uczestnik Promocji, nabywszy prawo do skorzystania z promocji w czasie trwania Promocji, może otrzymać na preferencyjnych warunkach laptopa do zamówienia za 1,00 zł netto.

g) Laptop za 1 zł – urządzenie, które oferuje organizator do zamówień za minimalną kwotę 15 000,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) w cenie 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty zero groszy) Model oferowanego urządzenia jest zależny od aktualnie dostępnych modeli laptopów.

h) Zestaw komputerowy – zestaw urządzeń składających się z monitora oraz komputera stacjonarnego. 

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie placówki oświatowe wyszczególnione w § 2 w ninejszym regulaminie.

2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi złożyć zamówienie na zestawy komputerowe objęte 0% VAT zgodnie z załącznikem nr 8 ustawy o VAT (katalog towarów opodatkowanych stawką zero proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT) u osoby uprawnionej do przyjmowania zamówień w imieniuOrganizatora wskazanych na stronie internetowej www.device.pl

3. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z promocji jest przedłożenie wraz z zamówieniem dokumentu od organu prowadzącego placówkę oświatową będącą Uczestnikiem, z którego wynika akceptacja/zgoda na złożenie zamówienia w ramach Promocji oraz zaświadczenie potwierdzające istnienie placówki oświatowej. 

4. Jeżeli uczestnik przedstawi wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 3 oraz prawidłowo złoży zamówienie za minimalną kwotę 15.000,00 zł netto przysługuje mu laptop za 1 zł netto.

5. O wyborze modelu laptopa decyduje organizator na podstawie aktualnie dostępnych modeli laptopów w porozumieniu z uczestnikiem.

6. Szczegółowe zasady składania zamówień, terminy dokonywania płatności wraz z numerami rachunków bankowych do wpłat oraz zasady wysyłki przedmiotu zamówienia złożonego przez Uczestnika , zostaną podane przez osoby o których mowa w § 3 ust. 3.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z promocji tylko raz.

8. Przy złożeniu zamówienia za wielokrotność kwoty 15.000,00 zł uczwstnik nie otrzymuje kolejnych laptopów

9. Dotychczas złożone zamówienia nie sumują się.

10. Pomocyjny "laptop za 1 zł" jest objęty 3miesięczną gwarancją. 

 

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.device.pl. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji – najpóźniej w ciągu 24 godzin od ujawnienia zdarzenia.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji pod nazwą “Laptop za 1 zł”.

2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.