Szukaj
Filters
Zamknij

Regulamin konkursu "Zgarnij zniżkę 50% na dowolny sprzęt"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zgarnij zniżkę 50% na dowolny sprzęt.

2. Organizatorem Konkursu  jest Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Ernsta Petersona 4A(85-862), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000161511, z kapitałem zakładowym 1.073.600 zł, opłaconym w całości, NIP 5541728307, Regon 091406197.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://www.facebook.com/Devicepl-1418871638408664/  w dniach 06.03.2019 do 10.03.2019 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Sims Recycling Solutions Sp. z o.o.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi polubić profil https://www.facebook.com/Devicepl-1418871638408664/ na Facebooku

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

Jednorazowa zniżka na dowolnie wybrany sprzęt ze sklepu internetowego www.device.pl w wysokości 50%.

Osoba, która zostanie wybrana spośród uczestników konkursu otrzyma unikatowy kod uprawniający do jednorazowej zniżki 50% na jedno wybrane urządzenie.

Kod będzie aktywny do 31.03.2019 do 23:59.

Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/Devicepl-1418871638408664/ zamieszczą komentarz z odpowiedzią na pytanie:

Niektórzy piszą bloga i komunikują się ze światem siedząc w namiocie na pustkowiach afrykańskiej sawanny. Inni zamawiają brakujące materiały będąc w samym centrum ogromnej budowy, a czasami po prostu czytamy posty znajomych nudząc się na nieudanej imprezie. Powiedz nam, w jakim najdziwniejszym miejscu i okolicznościach użycie laptopa pomogło Tobie uratować stracony dzień lub zakomunikować ważne wieści światu.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictem serwisu Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres sklep@device.pl w terminie 3 (trzech) dni  od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Sims Recycling Solutions Sp. z o.o.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.device.pl/